Rentoutusharjoitukset

Stressi ja tarkemmin sanottuna stressireaktio on merkittävä tinnitusta ylläpitävä tekijä. Se voi olla myös tinnituksen aiheuttaja. Stressireaktiossa keho ja mieli siirtyvät pakene tai taistele-tilaan, mikä sinänsä on normaalia. Keho palautuu siitä nopeasti tilanteen mentyä ohi. Kun stressireaktio jää päälle, jää myös keho pitkäkestoiseen poikkeustilaan. Tinnituksessa stressireaktio käynnistyy aivojen tulkittua ääniaistimuksen vaaralliseksi tai uhkaavaksi. Pitkäaikainen kroonistunut stressireaktio kiihdyttää tinnitukseen liittyvien ääniaistimuksen, ajatusten ja tuntemusten kierrettä. Lopputuloksena syntyy itseään ruokkiva negatiivinen noidankehä. Tällä on myös muita epäsuotuisia vaikutuksia, kuten verenpaineen nousu, ruoansulatusongelmat ja immuniteetin heikkeneminen. Ilman stressireaktiota ja sen aikaansaamaa negatiivista kierrettä pelkkä tinnituksen ääniaistimus ei muodosta ongelmaa.

Mitä rentotusharjoitukset ovat?

Stressireaktion vaimentaminen ja pysäyttäminen on tärkeä osa tinnituksen hoitoa. Samoin on negatiivisista pelkoajatuksista irti pääseminen. Rentoutusharjoituksissa hyödynnämme: Meditaatiota, suggestiota ja hengitysharjoituksia erilaisin yhdistelmin. Lisäksi esimerkiksi meditaatiossa käytämme äänihoitoa helpottamaan keskittymistä ja rauhoittumista ja hengitysharjoituksessa vahvistamaan keskittymistä hengitykseen

Rentoutusharjoituksia sisältävää hoito-ohjelman laadintaa varten teemme sinulle kattavan tinnitusanalyysin ja selvitämme erilaisten harjoitusmuotojen sopivuutta juuri sinulle. Samalla ohjaamme ohjelman toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin saat juuri sinulle sopivan hoito-ohjelman, jonka noudattamiseen on helppo sitoutua parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Meditaatio

Meditaatio on tutkitusti toimiva hoitokeino yleisesti stressireaktion ja sen myötä vahvistuneen negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierteen katkaisemisessa. Se toimii samoin myös tinnituksen käynnistämässä stressireaktiossa. Meditaatioharjoituksessa keskitytään kehon ja mielen rentouttamiseen ja rauhoittamiseen. Hillitsemällä sympaattisen hermoston toimintaa ja vahvistamalla parasympaattisen hermoston toimintaa palautuu näiden välinen tasapaino. Tällöin sympaattisen hermoston aikaansaamat negatiiviset vaikutukset kuten esim. hermostuneisuus ja lihasjännitys vähenevät ja parasympaattisen hermoston toiminta puolestaan rauhoittaa kehoa ja mieltä palautumaan ennalleen.

Suggestio

Suggestio on toimiva hoitomuoto tinnituksen aiheuttaman stressireaktion myötä syntyneiden negatiivisten ajatusten muuttamisessa. Suggestio on toistoon perustuva oppimisprosessi. Siinä negatiiviset ajatukset pyritään korvaamaan uusilla positiivisilla vasta-ajatuksilla ja muokata näin syntyneitä alitajuisia jopa osaksi minäkuvaan juurtuneita pelkoajatuksia.

Hengitysharjoitukset

Tutkimusten mukaan hengitysharjoitukset ovat meditaation ohella tehokas hoitokeino tinnituksen aiheuttaman stressireaktion hillitsemisessä. Hengitysharjoituksessa keskitytään tietoiseen syvään hengittämiseen hyödyntäen erilaisia hengitystekniikoita ja rytmejä sekä ääniohjausta. Tällöin stressireaktion kiihdyttämä ja pinnallistama hengitys syvenee ja rauhoittuu.

Miten rentoutusharjoitukset vaikuttavat?

Harjoituksilla vaikutetaan autonomisen hermoston toimintaan, tietoiseen ajatteluun sekä niiden välisiin yhteyksiin. Erityisesti pyritään vähentämään limbisessä järjestelmässä mantelitumakkeen aktiivisuutta, millä on erityinen rooli negatiivisten pelkoajatusten ja tunteiden käsittelyssä. Lisäksi niillä vaikutetaan hypotalamuksen toimintaan, joka on keskeinen tekijä stressireaktion käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Harjoituksilla aktivoidaan Nucleus accumbensia, joka liittyy mielihyvän tuntemukseen. Samalla pyritään muokkaamaan aivojen tietoista ajatusten käsittelyä, jotta sitä kautta pystytään vaikuttamaan positiivisesti limbisen järjestelmän toimintaan.

Meditaation, suggestion sekä hengitysharjoitusten vaikutus tinnitukseen tulee esille yleensä melko hitaasti ja niiden vaikutuksen huomaa usein vasta pitkäaikaisen harjoittelun jälkeen. Harjoitukset eivät vaadi erityistä osaamista, mutta vaikuttavuuden saavuttamiseen tarvitaan säännöllisyyttä ja paljon toistoja. Toisaalta harjoitukset auttavat kuitenkin akuuttiin paniikkikohtaukseen, mikäli tinnitus voimistuu yllättäen tai muusta syystä aiheuttaa voimakkaan ahdistuneisuuden, hermostuneisuuden tai levottomuuden tilan.

Rentoutusharjoitusten tavoite

Harjoitusten tavoitteena on hidastaa ja pysäyttää stressireaktio ja antaa kehon sekä mielen rauhoittua. Samalla pyritään katkaisemaan negatiivisten tunteiden ja ajatusten kierre. Erityisesti meditaation ja hengitysharjoitusten tavoitteena on palauttaa sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapainotila. Tällöin hillitään stressireaktiota ylläpitävän sympaattisen hermoston toimintaa ja vahvistetaan rauhoittavan parasympaattisen hermoston toimintaa. Samalla lievitetään ahdistuneisuutta ja muita epämiellyttäviä tunnetiloja ja lopulta vaikutetaan tinnitusaistimuksen voimakkuuteen tai häiritsevyyteen.

Rauhallisen hengitystekniikan ylläpitämiseen pyritään erityisesti hengitysharjoituksilla, mikä viestittää keholle, ettei mitään hätää eikä vaaraa ole. Sillä pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan parasympaattisen hermoston toimintaa sekä autonomisen hermoston tasapainotilaa.

Suggestiossa tavoitteena on päästää irti tinnitukseen kytkeytyneistä negatiivisista ajatuksista ja purkaa niistä aivoihin rakentuneita hermoverkkoja. Samalla pyritään korvaamaan ajatukset tinnitukseen neutraalisti liittyvillä ajatuksilla ja niistä rakentuvilla hermoverkoilla.

Oletko kiinnostunut rentoutusharjoituksista?

Rentoutusharjoitukset ovat osa tinnituksen hoito-ohjelman omahoitoa. Varaa Ensikäynti tutkimukset ja hoito-ohjelma , niin laadimme sinulle henkilökohtaisen hoito-ohjelman, jossa rentoutusharjoitukset ovat olennainen osa hoitoa.