Tinnituksen hoito 2

Tinnitus Active Sound, Mind and Body Therapy

Kahta samanlaista tinnitusta ei ole. Lisäksi tinnituksen hoito on sekalaista, epämääräistä ja järjestäytymätöntä. Siksi olemme kehittäneet oman Active Sound, Mind and Body Therapy -ohjelman. Osin Jastreboffin kehittämään tinnituksen poisoppimis ohjelmaan eli TRT-ohjelmaan (Tinnitus retraining therapy) perustuva hoito-ohjelma vastaa ihmisten erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Käytämme tinnituksen hoitoon useita tutkittuun tietoon perustuvia hoitokeinoja ja hoito-ohjelma koostuukin yleensä yhdistelmästä eri hoitokeinoja. Siksi hoito-ohjelma laaditaan aina henkilökohtaisesti.

Tutkimukset ja tinnituksen hoito-ohjelman laatiminen

Tinnituksen hoito-ohjelma laaditaan ensimmäisen käynnin aikana. Se tehdään tilanteestasi riippuen kuulontutkimusten, tinnitusanalyysin, somatosensorisen tutkimuksen sekä kanssasi käytävän keskustelun perusteella. Tarvittaessa teemme tarkempia tutkimuksia tinnituksen taustalla mahdollisesti olevien syiden selvittämiseksi.

  • Kuulontutkimukset (Äänesaudiometri, puheaudiometri, luujohto ja korkeataajuusaudiometri), joilla selvitetään kuulon toiminta ja havaitaan mahdollinen kuulonalenema.
  • Tinnitustaajuuden arviointi
  • Epämiellyttävyyskynnys, jolla arvioidaan ääniyliherkkyyttä.
  • Tympanometria, jolla selvitetään tärykalvon ja välikorvan toiminallisuus.
  • Selvitetään liittyykö tinnitukseen somatosensorinen eli lihaksistoperäinen tekijä.
  • Tinnitusanalyysi, joilla kartoitetaan korvien soimisen häiritsevyyttä, voimakkuutta ja sen vaikutusta elämän eri osa-alueilla.
  • Annetaan tietoa ja keskustellaan tinnituksesta ja tinnituksen hoidosta sekä arvioidaan eri hoitovaihtoehtojen soveltuvuutta.
  • Tarvittaessa tehdään sykevälivaihteluun perustuva stressitesti, jolla selvitetään kehon stressitaso.
  • Lisäksi voidaan ottaa verikokeita, joilla selvitetään yleisen terveydentilan lisäksi tiettyjä tinnitukseen vaikuttavia tekijöitä.
  • Hoito-ohjelma laaditaan käynnin jälkeen ja se käydään yhdessä läpi puhelimitse tai etätapaamisessa.

Tinnituksen hoito-ohjelma Active Sound, Mind and Body Therapy

Tinnitus Active Sound, Mind and Body Therapy hoito-ohjelma sisältää ensimmäisen käynnin jälkeen kahdesta kolmeen seuranta/terapia käyntiä ja tarpeen mukaan neljästä kahdeksaan hierontaa ja neuromodulaatio hoito käyntiä. Hoito-ohjelman omahoito-osio sisältää Aktiivi äänihoidon lisäksi rentoutusharjoituksia ja tarpeen mukaan venyttely ja voimisteluharjoituksia.

Tinnituksen hoito-ohjelmasi voi sisältää

Tinnitusterapia on tärkeä osa tinnituksen hoitoa. Sen tavoitteena on päästä irti tinnituksen aiheuttamasta stressireaktiosta ja negatiivisten ajatusten sekä tunteiden kierteestä. Tinnitusterapia opettaa ymmärtämään tinnitusta, koska se on hoidon onnistumisen kannalta erityisen tärkeää. Se auttaa purkamaan tinnituksen ympärille pelkoajatuksista, negatiivisista tunteista ja välttämiskäyttäytymisestä rakentuneita hermoverkkoja. Samalla tinnitusterapia ohjaa ja kannustaa hoitotoimien tekemisessä toimien myös keskusteluapuna. Tinnitusterapia on osa tinnituksen hoito-ohjelmaa ja saat ensikäynnin yhteydessä tutkimusten ja tinnitusanalyysin perusteella suosituksen terapian tarpeesta.

Lue lisää tinnitusterapiasta

 

Äänihoito on hyvin laadittuna merkittävä osa tinnituksen hoitoa. Sen tavoitteena yhdessä muiden hoitotoimien kanssa on tinnituksen merkityksen ja ääniaistimuksen voimakkuuden vähentäminen. Sillä pyritään saamaan muutoksia aivojen tavassa käsitellä niin tinnitusääntä kuin muitakin kuultuja ääniä. Äänihoito toimii tinnituksen hallintatyökaluna. Äänihoito koostuu kolmesta osasta: Ääniympäristön rikastamisesta, peittämisestä ja räätälöidystä äänihoidosta. Äänihoitoa varten teemme ensikäynnin yhteydessä kattavan kuulontutkimuksen ja selvitämme erilaisten äänien sopivuutta sinulle. Tämän pohjalta teemme tinnituksen hoito-ohjelmaasi äänihoito-ohjelmia erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin.

Lue lisää äänihoidosta

Meditaatio ja suggestiohoidon tavoitteena on hidastaa ja pysäyttää stressireaktio ja antaa kehon sekä mielen rauhoittua. Samalla pyritään katkaisemaan negatiivisten tunteiden ja ajatusten kierre. Näin saadaan palautettua sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapainotila. Harjoituksissa yhdistetään meditaatiota, suggestiota ja hengitysharjoituksia. Meditaatio ja suggestiohoito on osa tinnituksen hoito-ohjelmaa. Sen tarve perustuu ensikäynnillä tehtävään tinnitusanalyysin. Samalla selvitämme erilaisten harjoitusmuotojen sopivuutta juuri sinulle. Saat myös ohjausta ohjelman toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin hoidosta tulee helposti noudatettava parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Lue lisää rentoutusharjoituksista

Fysikaalisten hoitojen tavoitteena on vaikuttaa tinnitukseen lihaskipujen ja jännitystilojen poistamisella, kun kyseessä on somatosensorinen tinnitus. Muilta osin merkittävä tavoite on stressireaktion helpottaminen ja siten kehon ja mielen rentouttaminen. Fysikaalisista hoidoista toimivimpia ovat Triggerpiste-, asento- ja kylmävenyttelyhoito, hieronta, osteopatia ja fysioterapia. Hoidon tarpeen arvioimiseksi teemme kattavan tutkimuksen somatosensorinen tekijän selvittämiseksi. Lisäksi selvitämme, mitkä lihakset tai lihasryhmät ovat oireen taustalla ja minkälainen käsittely on näihin sopivin. Selvityksen perusteella laadimme hoitosuosituksen, joka sisältää suositeltavan hoitomuodon, tarvittaessa ohjeet hoitajalle sekä ohjeet ja ohjauksen omahoito-harjoituksille.

Lue lisää hieronnasta

Ravinnon ja liikunnan merkitys perustuu kokonaisvaltaiseen kehon ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Näin voidaan ennaltaehkäistä vakavien sairauksien syntymistä sekä muita haitallisia vaikutuksia kehoon ja aivoihin ja siten niiden mahdollista vaikutusta tinnitukseen. Ravinnon ja liikunnan merkitystä arvioidaan ensikäynnin yhteydessä, jonka perusteella asiantuntijamme laatii kanssasi perusteellisen tutkimuksen pohjalta juuri sinulle sopivan ravinto ja liikunta ohjelman. Saat samalla ohjausta sen noudattamisessa ja vaikutusten seuraamisessa sekä tietoa vahvistamaan ohjelman ymmärtämistä nimenomaan tinnituksen näkökulmasta.

Lue lisää ravinnosta ja liikunnasta

Neuromodulaatiohoidoilla tarkoitetaan yleisellä tasolla erilaisten keskushermoston oireiden lievitystä kohdennetun sähköstimulaation avulla. Neuromodulaatiohoitojen tarkoituksena on vaikuttaa aivojen hermoston toiminnan säätelyihin joko kohdennetusti tai laaja-alaisesti. Neuromodulaatiohoidon avulla tehostetaan aivojen hermoverkkojen välistä informaation siirtoa ja lisätään aivojen plastisuutta, eli muovautuvuutta. Neuromodulaatiohoidoilla vaikutetaan sekä tinnitusaistimukseen että sen aiheuttamaan ahdistuneisuuteen ja masennukseen.

Lue lisää neuromodulaatiohoidoista

Allergiasta, hengitystieinfektiosta tai muusta syystä johtuvalla korvien, nenän ja kurkun tukkoisuudella voi olla vaikutusta tinnituksen syntyyn tai sen pahenemiseen. Sen vuoksi onteloiden ja hengitysteiden pitämien avoinna on tärkeää. WellO2 hengitysharjoituslaitteessa on yhdistetty säädettävä ulos- ja sisäänhengitysvastus sekä höyryhengitys. Laitteella pyritään poistamaan limaa hengitysteistä ja onteloista sekä vähentämään näiden turvotusta, jotta välikorvan ilmastointi toimisi normaalisti eikä sinne pääsisi muodostumaan alipainetta. WellO2 ei poista tinnitusta, mutta se voi helpottaa tinnituskokemusta, jos siihen liittyy tukkoisuuden ja paineen tunnetta korvissa tai muita kuuloon liittyviä epämääräisiä tuntemuksia, joita välikorvan paineenvaihtelut voivat aiheuttaa. Samoista syistä johtuva kuulon väliaikainen alenema saadaan hoidettua ja ääniympäristön rikastumisen kautta tinnitus saattaa kuulostaa vaimeammalta ja vähemmän häiritsevältä.

Varsinaista lääkehoitoa tinnitukseen ei ole, mutta mielialalääkkeistä voi olla hyötyä, jos tinnitus aiheuttaa huomattavaa masennusta, ahdistuneisuutta tai paniikkihäiriöitä. Myös nukahtamista auttavat ja unen laatua parantavat lääkkeet voivat olla hyödyksi, jos tinnitus vaikeuttaa nukahtamista ja uni on katkonaista eikä riittävän syvää. Mieliala- ja unilääkkeillä on kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia, joista yksi on tinnitus, joka mainitaan usean mielialalääkkeen melko yleisenä haittavaikutuksena. Tämän vuoksi sopivan lääkkeen valinta on tärkeää. On myös muistettava, että niillä ei hoideta tinnitusta vaan sen aiheuttamia ja huomattavan pahaksi kehittyneitä oireita. Lääkehoidon tulisi olla lähinnä ensiapua ja sen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arvion tekee ainoastaan tutkimustuloksiin ja hoito-ohjelmaan perehtynyt lääkäri. Tinnitukseen on määrätty myös muitakin lääkkeitä, mutta varmuuden vuoksi ei pidä kokeilla lääkkeitä, jotka mahdollisesti ovat auttaneet tinnituksessa. Ensin tulee selvittää syy, joka on aiheuttanut tinnituksen ja jos syyksi osoittautuu luotettavasti sellainen tekijä, johon on olemassa lääke, niin silloin lääkehoito on perusteltua. Ilman hoidettavaa tekijää lääkkeet eivät auta tinnitukseen, koska niitä ei ole siihen tarkoitettu.

Tinnituksen hoidon tavoite

Tinnituksen hoidon tavoitteena on habituaatio. Hoito-ohjelma hyödyntää aivojen plastisuutta eli muovautuvuutta, joka mahdollistaa habituaation saavuttamisen. Se tarkoittaa kuuloradan spontaanin biosähköisen aktiivisuuden vähenemistä sekä aivojen kykyä suodattaa kyseistä aktiivisuutta paremmin. Käytännössä se tarkoittaa tinnituksen ääniaistimuksen vähenemistä niiltä osin, kun sitä voimistavat tekijät, kuten stressireaktio, negatiiviset ajatukset, lihaskireys ja muut mahdolliset tekijät saadaan poistettua. Samalla sen häiritsevyys ja tietoisen kuuntelemisen tarve vähenee, kun siihen liittyvät negatiivisten ajatusten ja tunteiden muodostamat hermoverkot korvautuvat uusilla tinnitukseen neutraalisti liittyvillä hermoverkoilla.

Lopulta ääniaistimus voi jopa kadota tietoisuudesta pitkäksikin aikaa. Itse ääniaistimus voi säilyä muuttumattomana ja se saattaa nousta aika ajoin tietoisuuteen, mutta se häviää huomion keskittyessä muihin asioihin. Toisaalta ääniaistimus voi kuulua jatkuvasti habituaatiosta huolimatta, mutta se ei kuitenkaan häiritse eikä vaikuta negatiivisesti millään elämän alueilla